Akademik Personel

Anasayfa » Akademik Personel

Ali Gül

Dr. Öğr. Üyesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi

Eğitim: Ph.D. 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Eğitimi, Yurt Dışı Eğitim, Değerler Eğitimi, Gençlerin Dini Tutum Özellikleri, Gençlerin Ahlaki Değerleri, Örgün Din Eğitimi Müfredatı ve Dini Toplumsallaşma, Nurettin Topçu’nun Anadoluculuk Düşüncesi, Nurettin Topçu’da Maarif Davası, Nurettin Topçu’ya Göre Yunus Emre.

Seçilmiş Çalışmaları: “Nurettin Topçu’da Anadoluculuk Düşüncesi” adlı yüksek lisans tezi ve “Yurt Dışındaki MEB Türk Okullarında Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Dini Tutum ve Ahlaki Değer Düzeyleri” adlı doktora tezi; Kitap, Yurt Dışındaki Türk Gençliği -Dini Tutum, Ahlak ve Değer-, Çizgi Kitabevi, 2021; Örgün Din Eğitimi Müfredatı ve Dini Toplumsallaşma, Sonçağ Yayıncılık, 2021; Araştırma Makalesi, Yunus Emre’de Mistik Düşünce ve Anadolu Ahlakı: Nurettin Topçu’nun Fikirleri Çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Aralık 2021; Yurt Dışındaki Türk Okullarında Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Dini Tutum ve Ahlaki Değer Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 50. Haziran/2021; Nurettin Topçu’da Anadolucu Milliyetçiliğin Ahlaki Temelleri ve Maarifin İnşa Edici Rolü, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 15. Haziran/2021;  

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis : İslami İlimler Fakültesi,   A 412
e-Mail [email protected]
Tel : +90 (362) 313 0055 | 2710
Ofis Saati : Hafta içi her gün 09.00-17.00

YÖK AKADEMİ

 

 

Enes Büyük

Dr. Öğr. Üyesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Tefsir Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2018, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Araştırma Alanları: Tefsir, Tarih, Usul, Literatür, Yorum Teorileri

Seçilmiş Çalışmaları: Tefsirde İsrailiyyat’ın Arap Kültürüyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (2014), Mâtürîdi’nin Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Bunun Te’vilât’taki Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme (2019), Sahâbe Tefsirinde Hakikî İhtilâf Problemi ve Gerekçeleri (2019), Klasik Dönemde Kur’an’da Neshi Reddeden Bir Müfessir: Safedî’nin Nesh Teorisine Yaklaşımı (2020), Tefsir’in Dini İlimler Arasındaki Konumuna Dair Bazı Envârü’t-Tenzîl Hâşiyelerinin İncelenmesi (2020), “Klasik Dönemde Mevcut ve Ma’dûm Muhataplar Açısından Kur’an Hitabının Kapsamı Sorunu ve Tarihselcilikle İlişkisi (2020), İdrîs-i Bitlisî’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesindeki Tahkik Tavrı (2021)

Ofis: İslami İlimler Fakültesi, A412

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 2712

Ofis Saati: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma (09.00-17.00)

YÖK Akademik

Google Akademik


 Esra Nur Sezgül

Araştırma Görevlisi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Hadis Anabilim Dalı

Eğitim: Ph. D. Devam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hadis, Hadisleri Anlama ve Yorumlama, Sosyoloji.

Seçilmiş Çalışmaları: “Râmhürmüzî’nin Emsâlü’l-hadîs’i özelinde temsili anlatımın hadisleri anlamaya etkisi” (Yüksek Lisans Tezi, 2018), “Ta’rîfu bi Kitâbi Mekûletü’l-Kur’ân Yekfînâ” HADITH International Journal of Hadith Researches, (Kitap Tanıtımı, Temmuz 2020).

Ofis: İslami İlimler Fakültesi

Mail: [email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 

Ofis Saati: Hafta içi her gün (09.00-17.00)

YÖK Akademik